اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
پرویز کولانی فرماندار 08434222682